سوالات کنکور

دفترچه سوال کنکور های سراسری چندسال اخیر تمامی رشته ها در سایتwww.iransoft95.ir

 

 

رمز تمامی فایل ها :www.iransoft95.ir

 

کنکور سراسری 1395


®کنکور تجربی     دفترچه عمومی ¦  دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی ¦  دفترچه اختصاصی ¦   دفترچه اختصاصی بهیاری

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

®کنکور ریاضی    دفترچه عمومی ¦   دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی ¦  دفترچه اختصاصی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

®کنکور انسانی   دفترچه عمومی ¦  دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی   ¦   دفترچه اختصاصی ¦  دفترچه اختصاصی(اصول و عقاید)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

®کنکور زبان     دفترچه عمومی ¦ دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی ¦ دفترچه اختصاصی(انگلیسی) ¦ دفترچه اختصاصی فرانسه و آلمانی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

®کنکور هنر       دفترچه عمومی ¦  دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی   ¦   دفترچه اختصاصی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 

رمز تمامی فایل ها :www.iransoft95.ir

 

کنکور سراسری 1394


®کنکور تجربی     دفترچه عمومی ¦  دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی ¦  دفترچه اختصاصی ¦   دفترچه اختصاصی بهیاری

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

®کنکور ریاضی    دفترچه عمومی ¦   دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی ¦  دفترچه اختصاصی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

®کنکور انسانی   دفترچه عمومی ¦  دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی   ¦   دفترچه اختصاصی ¦  دفترچه اختصاصی(اصول و عقاید)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

®کنکور زبان     دفترچه عمومی ¦ دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی ¦ دفترچه اختصاصی(انگلیسی) ¦ دفترچه اختصاصی فرانسه و آلمانی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

®کنکور هنر       دفترچه عمومی ¦  دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی   ¦   دفترچه اختصاصی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 

رمز تمامی فایل ها :www.iransoft95.ir

 

کنکور سراسری 1393


®کنکور تجربی     دفترچه عمومی  ¦  دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی  ¦  دفترچه اختصاصی  ¦   دفترچه اختصاصی بهیاری

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

®کنکور ریاضی    دفترچه عمومی  ¦   دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی  ¦  دفترچه اختصاصی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

®کنکور انسانی   دفترچه عمومی  ¦  دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی   ¦   دفترچه اختصاصی  ¦  دفترچه اختصاصی(اصول و عقاید)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

®کنکور زبان     دفترچه عمومی ¦ دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی ¦ دفترچه اختصاصی(انگلیسی) ¦ دفترچه اختصاصی فرانسه و آلمانی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

®کنکور هنر       دفترچه عمومی  ¦  دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی   ¦   دفترچه اختصاصی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 

رمز تمامی فایل ها :www.iransoft95.ir

 

کنکور سراسری 1392


®کنکور تجربی     دفترچه عمومی  ¦  دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی  ¦  دفترچه اختصاصی  ¦   دفترچه اختصاصی بهیاری

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

®کنکور ریاضی    دفترچه عمومی  ¦   دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی  ¦  دفترچه اختصاصی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

®کنکور انسانی   دفترچه عمومی  ¦  دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی   ¦   دفترچه اختصاصی  ¦  دفترچه اختصاصی(اصول و عقاید)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

®کنکور زبان     دفترچه عمومی ¦ دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی ¦ دفترچه اختصاصی(انگلیسی) ¦ دفترچه اختصاصی فرانسه و آلمانی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

®کنکور هنر       دفترچه عمومی  ¦  دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی   ¦   دفترچه اختصاصی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 

 

 

87 بازدید